Προγράμματα σπουδών Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 1

Ενήλικες, Διαφορετικών Επαγγελμάτων και Εκπαιδευτικού Υποβάθρου 

Αυτόνομες και Αυτοτελείς Ημερίδες Μικρής Διάρκειας (3ωρα)

Θεματολογία - Αυτογνωσία και Αυτοπεποίθηση

                       - Επικοινωνία και Branding

<<ΔΙΕΚΔΙΚΩ την ΕΠΙΤΥΧΙΑ>>

Αυτογνωσία & Αυτοπεποίθηση...

Πως να ανακαλύψω & να αναδείξω τον Ηγέτη μέσα μου

Επικοινωνία & Branding...

Πως να προλάβω τον Εαυτό μου & τις Ικανότητες μου στην αγορά εργασίας

Make a Wish, Take a Chance & Make a Chance & Make a Change...

Πως πετυχαίνω τους Στόχους μου